Tietosuojaseloste

Seloste käsittelytoimista

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 30 artiklan mukainen seloste henkilötietojen käsittelytoimista Sydän-Hämeen Sukututkijat ry:ssä.

Rekisterinpitäjä

Sydän-Hämeen Sukututkijat ry (jatkossa yhdistys).

Rekisterinpitäjän edustaja: puheenjohtaja Seppo Sammallahti ( seppo.sammallahti@gmail.com )

Henkilötietojen käsittelijä

Jäsenrekisteri: rahastonhoitaja Merja Haataja ( merja.j.haataja@gmail.com )

Jäsenrekisteri

1. Rekisteröidyt: Yhdistyksen jäsenet

2. Käsiteltävät henkilötiedot: Rekisteröidyn nimi ja yhteystiedot, liittymispäivä yhdistykseen sekä jäsenmaksun maksutiedot. Tunnistetiedot on saatu rekisteröidyltä itseltään ja maksutiedot on tallennettu maksutapahtuman yhteydessä.

3. Jäsenrekisteri on Yhdistysavain-palvelussa. 

4. Säilytysaika: Henkilötietoja säilytetään yhdistyksen tietojärjestelmässä niin kauan kuin henkilö on yhdistyksen jäsen ja poistetaan viivytyksettä sen jälkeen, kun rekisteröidyn ero on astunut voimaan tai hänet on katsottu eronneeksi, jonka jälkeen henkilötiedot hävitetään. Kirjanpitoon siirrettyjä jäsenmaksun maksutietoja säilytetään kirjanpitolain 2 luvun 10 §:n mukaisesti, jonka säätämän ajan kuluttua ne hävitetään.

5. Yhdistys ei siirrä henkilötietoja kolmanteen maahan eikä käsittele henkilötietoja muihin tarkoituksiin kuin niihin, joihin ne on kerätty.

Käsittelyn turvatoimet

Tietojenkäsittelyn turvallisuuden takaamiseksi yhdistys on antanut palveluksessaan oleville henkilötietojen käsittelijöille asianmukaiset ohjeet tietosuoja-asetuksen soveltamisessa. Yhdistys ei käsittele henkilötietoja, jotka todennäköisesti aiheuttaisivat rekisteröidyn oikeuksien ja vapauksien kannalta korkean riskin toteutumisen.

Rekisteröidyn oikeudet

1. Rekisteröidyllä on oikeus saada jäljennös itseään koskevista henkilötiedoista.

2. Rekisteröidyllä on oikeus saada itseään koskeva virheellinen henkilötieto oikaistua.

3. Rekisteröidyllä on oikeus saada itseään koskeva henkilötieto poistetuksi rekisteristä ja kieltää henkilötietojensa käsittely.

4. Rekisteröidyllä on oikeus saada itse antamansa henkilötiedot siirretyksi toiseen järjestelmään silloin, kun henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen.

5. Rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus peruuttaa antamansa suostumus henkilötietojensa käsittelylle.

6. Rekisteröidyllä on oikeus tehdä tietosuoja-asetuksen tai muun lainsäädännön vastaisesta henkilötietojensa käsittelystä valitus tietosuojavaltuutetun toimistoon.